Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Creaspac utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska Aktiebolagslagen samt Regelverk för emittenter utfärdat av Nasdaq Stockholm.

Creaspac tillämpar reglerna i Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”). Eventuella avvikelser mot Kodens regler beskrivs och motiveras i Bolagsstyrningsrapporten.

Bolagsstyrningsrapporter

Revisionsberättelse