Creaspac

Creaspacs övergripande förvärvsstrategi är att söka förvärva ett bolag med betydande potential för omvärdering och möjlighet att generera vinsttillväxt, med beaktande av risk. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska, onoterade bolag som verkar på marknader som genomgår förändring, med potential för omvärdering och möjlighet att generera vinsttillväxt, med ett bolagsvärde uppgående till cirka 2-5 MDSEK (exkl. skuldsättning).

Creaspac:s olika faser som förvärvsbolag

Nedan återfinns en illustration över förvävsbolagets olika faser fram till dess att ett förvärv genomförts.

Identifiera och utvärdera ett potentiellt målbolag

Creaspac kommer arbeta aktivt med att söka upp målbolag som Bolaget bedömer skulle passa bra att utveckla i noterad miljö. Vidare förväntar sig Creaspac att olika aktörer kommer att ta kontakt med Creaspac eller dess sponsor Creades efter att börsintroduktionen genomförts. Creades kommer vidare, via sitt nätverk av bland annat ägare, entreprenörer, ledningspersoner i noterade och onoterade bolag, konsulter och andra transaktionsrådgivare, arbeta med att hitta ett intressant bolag som passar förvärvskriterierna som Creaspac satt upp.

Beslut av bolagsstämma

Innan ett förvärv fullföljs, styrelsen presentera ett förslag om förvärv vid en bolagsstämma, där det krävs stöd med enkel majoritet, det vill säga att mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna godkänner förvärvet för att detta ska få genomföras. Aktieägare som inte godkänner ett sådant förvärv ska under vissa förutsättningar ha rätt att få sina aktier inlösta. Inför en sådan bolagsstämma kommer styrelsen att ta fram och publicera informationsmaterial som underlag för beslutet för att aktieägarna ska kunna fatta välinformerade beslut gällande huruvida de ska godkänna det föreslagna förvärvet eller inte. Om flera bolag avses förvärvas ska bolagsstämman besluta om dessa förvärv vid samma tillfälle för att granskningsprocessen hos Nasdaq Stockholm eller Nasdaq First North Growth Market därefter ska kunna initieras avseende dessa bolag.

Granskningsprocess

Efter att Creaspac ingått avtal om ett förvärv ska Creaspac initiera en granskningsprocess hos Nasdaq Stockholm eller Nasdaq First North Growth Market för att den förvärvade verksamheten ska godkännas för notering och förvärvet kunna fullföljas (förutsatt att detta godkänns av bolagsstämman, se ovan), och Creaspac därmed flyttas från segmentet för förvärvsbolag till Nasdaq Stockholms huvudmarknad eller Nasdaq First North Growth Market. Under denna period kommer Creaspacs aktier att vara markerade med observationsstatus men handeln kommer fortsätta som vanligt. Observationsstatusen kommer att kvarstå till dess att granskningen slutförts. Den förvärvade verksamheten kommer således att behöva uppfylla Nasdaq Stockholms eller Nasdaq First North Growth Markets noteringskrav och godkännas av Nasdaq Stockholms bolagskommitté eller Nasdaq Stockholms Bolagsövervakning för att Creaspac ska kunna tillträda aktierna i målbolaget och samtidigt fortsätta vara ett noterat bolag på Nasdaq Stockholm eller listas på Nasdaq First North Growth Market.

Fullföljande av förvärv

Efter att de fullföljandevillkor som överenskommits med säljarna av målbolaget, inklusive godkännande från bolagsstämman i Creaspac och godkännande av Nasdaq Stockholm alternativt Nasdaq First North Growth Market, har uppfyllts kommer Creaspac att kunna fullfölja förvärvet och tillträda aktierna i det förvärvade bolaget. Målbolaget kommer således därefter att utgöra ett helägt dotterbolag till Creaspac där verksamheten kommer bedrivas med potential att skapa värde för aktieägarna.