Hållbarhet

Vi på Creaspac ser vikten av hållbar utveckling som en strukturell trend i samhället, något som gynnar de verksamheter och affärsmodeller som står i samklang med och drar nytta av ett ökat hållbarhetsfokus, och det kan därmed kan öka attraktiviteten hos ett potentiellt förvärv.

Utvärdering före förvärv

Vi har en väl utvecklad modell för analys av nya förvärvsmöjligheter. I förvärvsanalysen utvärderas efterföljande av lagar och förordningar samt hur förvärvsobjektet förhåller sig till Global Compacts 10 principer. Creaspac ska säkerställa att bolag som förvärvas kan bedriva sin verksamhet i linje med dessa krav.

I förvärvsanalysen ingår identifiering av risker och möjligheter utifrån ett ESG perspektiv med fokus på möjligheter till värdeskapande genom införande av hållbara affärsmodeller, klimatsäker produktion och distribution, eller annat som kan öka bolagets värde genom ökat hållbarhetsfokus.

Creaspac kommer inte att förvärva bolag verksamma inom olja, gas, kol, tobak, alkohol, vapen, fastigheter, betting, avancerad bioteknik, gruvor eller företag vars värde till stor del är beroende av råvarupriser eller andra exogena makrofaktorer och inte heller bolag som utsatta för betydande politisk eller regulatorisk risk.