Creades som sponsor

Creaspacs sponsor, Creades, har ingått avtal med Creaspac enligt vilket Creades kommer att tillhandahålla sin investeringsorganisation för att assistera Creaspac med att identifiera, utvärdera och genomföra ett förvärv.

Creaspac bedömer att Creades stora nätverk och kompetens inom investeringsorganisationen gör Creades väl positionerat att identifiera och utvärdera attraktiva förvärvsmöjligheter för Creaspacs räkning. Vidare bedömer Creaspac att Creades förmåga att utveckla framgångsrika bolag skapar förutsättningar för värdeskapande över lång tid.

Creades kommer att vara så kallad sponsor till Creaspac, och investerar totalt 375 MSEK i Creaspac (motsvarande ett ägande om 15 procent av det totala antalet utestående aktier i Creaspac efter Erbjudandet) med avsikt att vara långsiktig huvudägare i Creaspacs verksamhet. Investeringen görs på samma villkor som för övriga aktieägare. I egenskap av sponsor kommer Creades bland annat att tillhandahålla tjänster från sin investeringsorganisation för att assistera Creaspac vid identifiering, utvärdering och genomförande av förvärv av ett målbolag på attraktiva villkor för Creaspacs aktieägare. Vidare kommer Creades, i egenskap av sponsor och initiativtagare till Creaspac, teckna Sponsoroptioner i Creaspac.

Creades är ett svenskt noterat investeringsbolag med lång historik av att investera och vara långsiktigt engagerad i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag. Creades bildades i samband med att Investment Öresund AB delades upp i två bolag och handlas sedan 2013 på Nasdaq Stockholm och handlades dessförinnan på Nasdaq First North från 2012. Creades har tre primära inriktningar för sina investeringar: noterat långsiktigt ägande, onoterat långsiktigt ägande och aktiv förvaltning. Creades övergripande investeringsstrategi är att investera i företag med möjlighet till omvärdering och möjlighet att generera vinsttillväxt, med beaktande av risk. Creades vill – som ägare med inflytande – verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt och har därigenom genererat en genomsnittlig årlig substansvärdeutveckling per aktie för sina aktieägare, inklusive återinvesterad utdelning, om cirka 26 procent från räkenskapsåret 2012 fram till och med den 30 april 2021 och cirka 42 procent från räkenskapsåret 2017 fram till och med den 30 april 2021.[1] Etableringen av Creaspac är ett naturligt steg i Creades utveckling av investeringsverksamheten då det möjliggör för Creades att investera ett betydligt större belopp än Creades annars har möjlighet till, vilket ger möjlighet att investera i transaktioner som är större och/eller i bolag som önskar mer expansionskapital än vad Creades kan erbjuda självt.  

[1] Information om substansvärde från Creades AB (publ), årsredovisning 2016 (2012-2016), årsredovisning 2020 (2017-2020) och pressmeddelande ”Substansvärde per 2021-04-30” publicerat den 5 maj 2021.

Besök Creades hemsida här