Fördelar med en SPAC

För investerare och målbolag kan en SPAC vara fördelaktig då de har ett antal unika egenskaper:

  1. Processen med ett samtidigt uppköp och en notering tar bort osäkerhet och frigör tid och resurser för målbolagets ledning och ägare. Denna tid kan istället användas  till det som verkligen skapar långsiktigt värde, nämligen att fortsätta utveckla målbolaget

  2. En vanlig börsnotering är alltid utsatt för risker relaterade till marknadsklimatet just vid noteringen. Genom att sälja till en SPAC kan målbolaget få säkerhet kring såväl värdering som de framtida (med-) ägarna genom en ömsesidig dialog vid en tidpunkt och i en tempo som fungerar för målbolaget. Detta kan vara särskilt betydelsefullt för bolag med lite mer unika affärsmodeller som ibland kan vara svåra att förklara och få gehör för vid en vanlig traditionell noteringsprocess

  3. Just i fallet Creaspac kommer ett målbolag som förvärvas få tillgång till ett starkt nätverk och långsiktiga ägare med god erfarenhet och historik vad gäller att utveckla bolag i såväl en onoterad som noterad miljö. Detta stärker förutsättningarna för såväl en fortsatt god utveckling för bolaget som möjligheten att ta in ytterligare framtida kapital om bolaget skulle behöva detta

  4. Instrumentet SPAC har en härlig direktdemokrati i det att enskilda aktieägare kan välja att säga nej till en investering när beslutet fattas av bolagsstämman. I Creaspac har de aktieägare som röstar nej på stämman möjlighet att få sina aktier inlösta till priset i erbjudandet i samband med noteringen (100 kronor per aktie) med avdrag för de skatter och kostnader som uppstått i bolaget sedan det bildades. Om ägare till mer än 10% av aktierna vill lösa in sina aktier  sker fördelningen i förhållande till det antal aktier som respektive ägare anmält för inlösen. Ett alternativ till inlösen är såklart även att sälja sina aktier som ju är noterade med daglig marknadsvärdering och handel