Vad är en SPAC?

Ett förvärvsbolag, även kallat ett Special Purpose Acqusition Company (SPAC), är ett icke verksamhetsdrivande bolag som har tillsyfte att ta in kapital genom en börsnotering och inom en viss tid därefter, normalt 24‑36 månader, förvärva ett onoterat bolag som därigenom blir noterat efter en granskningsprocess av Nasdaq. Initiativtagare till ett förvärvsbolag är en så kallad sponsor som ansvarar för att identifiera, analysera och genomföra förvärvet.

Introduktion till förvärvsbolag

Marknaden för investeringar i onoterade bolag har successivt ökat i betydelse, mätt som andel av globalt förvaltat kapital. År 2012 uppgick andelen till 6 procent, år 2020 uppgick andelen till 9 procent och år 2025 förväntas 11 procent av totalt förvaltat kapital allokeras till onoterade bolag. I takt med att marknaden för onoterade bolag vuxit har intresset från investerare på publika marknader ökat för att hitta vägar att kunna förvärva och därefter äga dessa tillgångar i en transparant och noterad miljö. Ett sätt att åstadkomma detta är att förvärva ägarandelar i ett förvärvsbolag som börsnoteras och som, under ledning av en professionell och etablerad investerare, förvärvar ett onoterat bolag. För säljare av onoterade bolag erbjuder förvärvsbolag samtidigt ett attraktivt alternativ både till en traditionell börsnotering och en privat försäljning, bland annat genom att erbjuda flexibilitet i hur stor andel säljaren kan avyttra, en högre grad av transaktionssäkerhet jämfört med en traditionell börsnotering samt tillgång till kapitalmarknaden och en stark och långsiktig ägare. 

Förvärvsbolag har under senare år fått ett betydande genomslag i USA. Under 2020 börsnoterades över 200 förvärvsbolag i USA vilket motsvarar cirka hälften av det totala antalet bolag som noterades i USA under perioden. Institutionella och privata investerare investerade totalt över 80 MDUSD i USA-baserade förvärvsbolag under 2020 och över 90 MDUSD under det första kvartalet 2021.

Förvärvsbolag har ännu inte fått samma genomslag i Europa, även om aktiviteten i fråga om förvärvsbolag ökat under de senaste månaderna på vissa europeiska marknader. Under 2020 börsnoterades sex förvärvsbolag i Europa (fyra i Storbritannien, ett i Nederländerna och ett i Frankrike) och under det första kvartalet 2021 börsnoterades sju förvärvsbolag i Europa (tre i Storbritannien, två i Nederländerna, ett i Sverige och ett i Luxemburg).

I Sverige noterades det första förvärvsbolaget på Nasdaq Stockholm i mars 2021. De nuvarande reglerna i Nasdaq Nordic Main Market Rule Book for Issuers of Shares som specifikt reglerar förvärvsbolag trädde i kraft den 1 februari 2021. Givet det betydande genomslaget för förvärvsbolag i USA under senare tid, samt de nya reglerna som trädde i kraft den 1 februari 2021, kan ett ökat intresse att etablera förvärvsbolag på den svenska marknaden förväntas, vilket med tiden kan komma att öka konkurrenssituationen för förvärvsbolag i Sverige och ställa krav på differentiering i fråga om storlek, investeringskriterier och annan profilering. Även om den svenska modellen till stora delar baserats på den amerikanska motsvarigheten så är inte den svenska modellen, de regler som gäller för förvärvsbolag i Sverige eller de villkor som tillämpas av förvärvsbolag i Sverige, inklusive Creaspac, nödvändigtvis desamma som de som gäller i USA eller i något annat land där förvärvsbolag också förekommer.

Regelverk för förvärvsbolag

I Sverige regleras noterade förvärvsbolag huvudsakligen av bestämmelser i Nasdaq Nordic Main Market Rule Book for Issuers of Shares.