Valberedning

Följande principer för valberedningens sammansättning och arbete ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

1. Utseende av ledamöter m.m.

1.1

Styrelsens ordförande ska - senast vid utgången av tredje kvartalet varje år – tillse att bolagets röstmässigt fyra största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin representant att ingå i valberedningen. Dokumenterat aktieägande via pensions- eller kapitalförsäkring kan tas i beaktande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag, etc.

1.2

Valberedningen ska bestå av totalt minst tre ledamöter. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

1.3

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart ledamöterna utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Valberedningen kan komma att avvika från Svensk kod för bolagsstyrning i det avseendet att styrelsens ordförande även kan vara ordförande i valberedningen. Anledningen till detta är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande. Valberedningen ska inneha sitt mandat till ny valberedning utsetts. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter.

1.4 

Valberedningen kan inom sig, och genom adjungering av erforderlig ytterligare ledamot/ledamöter, utse en för revisorstillsättning (enligt punkt 2.1 nedan) särskilt utsedd valberedning. Sker sådant utseende ska även detta offentliggöras enligt vad som anges ovan i denna punkt. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

1.5

Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre har väsentligen samma ägarandel som då ledamoten utsågs. Om valberedningen därefter inte längre har minst tre ledamöter ska styrelsens ordförande verka för att ny ledamot utses enligt de principer som anges i punkt 1.1. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

1.6

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

 

2. Valberedningens uppgifter

2.1

Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag till

-          val av ordförande på stämman

-          val av och arvode till styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse samt, i förekommande fall, annan särskild kommitté eller utskott som årsstämman kan besluta om att tillsätta

-          val av och arvode till revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant

2.2

Styrelsen ordförande ska på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsformer.

2.3

Bolaget ska på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarhjälp för att underlätta valberedningens arbete. Vid behov ska bolaget även svara för skäliga kostnader för exempelvis externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

 

3. Sammanträden

3.1

Valberedningen ska sammanträda när så erfordras för att denna ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst två gånger årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att valberedningen ska sammankallas.

3.2

Valberedningen är beslutför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

3.3

Redogörelse för valberedningens arbete i form av förslag och yttrande från valberedningen ska i god tid innan årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.

 

4. Ändringar av dessa instruktioner

4.1

Valberedningen ska löpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.