Bolagsstämmor

Aktieägarnas rätt att besluta i Creaspacs angelägenheter utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och äger rum i Stockholm.

Årsstämma 2022

Årsstämma för Creaspac AB kommer att hållas onsdagen den 18 maj, 2022, klockan 16.00 i 7A Posthuset på Vasagatan 28 i Stockholm.

Anmälan och ärende:

Information om hur anmälan går till finns i kallelsen till årsstämman som publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på denna webbplats tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman.

Om aktieägare vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska en skriftlig begära inskickas. Sådan begäran bör ha inkommit senast den 25 mars 2022 och handlingarna ska skickas till följande adress:

Creaspac AB
c/o Creades AB
Att: Styrelseordförande
Box 55900
102 16 Stockholm