Bolagsstämmor

Aktieägarnas rätt att besluta i Creaspacs angelägenheter utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ. Årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång och äger rum i Stockholm.

Årsstämma 2023

Årsstämma 2023 för Creaspac AB kommer hållas måndagen den 15 maj 2023 i Stockholm. Information om hur anmälan och förhandsröstning går till kommer att finnas i kallelsen till årsstämman som publiceras i Post-och Inrikes Tidningar och på Creaspac hemsida tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämma.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen. Sådan begäran bör ha inkommit senast den 31 mars 2023. Handlingarna ska skickas till följande adress:

Creaspac AB
Att: Styrelseordförande,
c/o Creades AB,
Ingmar Bergmans gata 4
114 34 Stockholm

Bolagsstämma 2022-05-25

Kallelse till årsstämma i Creaspac 2022

Formulär för förhandsröstning - Creaspac Årsstämma 2022

Creaspac Fullmaktsformulär 2022

Valberedningens förslag och motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse inför årsstämman

Creaspac Årsredovisning 2021

Ersättningsrapport Creaspac 2021

Revisorns skriftliga försäkran om opartiskhet 2021

Revisorsyttrande angående ersättningar ledande befattningshavare 2021