Om Creaspac

Creaspac är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC), som etablerades på initiativ av Creades i mars 2021. Creaspac har till syfte att ta in kapital genom en börsnotering på Nasdaq Stockholm och inom 36 månader därefter förvärva ett onoterat bolag varvid detta genom Creaspac, efter granskning och godkännande, blir noterat på Nasdaq Stockholms huvudmarknad eller Nasdaq First North Growth Market. 

Creaspacs övergripande förvärvsstrategi är att söka förvärva ett bolag med betydande potential för omvärdering och möjlighet att generera vinsttillväxt, med beaktande av risk. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska, onoterade bolag som verkar på marknader som genomgår förändring, med potential för omvärdering och möjlighet att generera vinsttillväxt, med ett bolagsvärde uppgående till cirka 2-5 MDSEK (exkl. skuldsättning).

Innan ett förvärv genomförs kommer Bolagets styrelse att presentera förvärvet för aktieägarna vid en bolagsstämma där bolagsstämman måste godkänna förvärvet för att detta ska få genomföras. Aktieägare som inte godkänner ett sådant förvärv kommer under vissa förutsättningar att ha rätt att få sina aktier inlösta.