Vad letar vi efter

Creaspacs förvärvsstrategi är att identifiera och genomföra ett förvärv av ett bolag som kan skapa värde för aktieägarna över tid och förvärvet förväntas vara ett målbolag med cirka 2-5 MDSEK i bolagsvärde (exkl. skuldsättning).

Creaspacs strategi är att söka förvärva ett bolag med betydande potential för omvärdering och möjlighet att generera vinsttillväxt, med beaktande av risk. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska, onoterade bolag med verksamheter som är relativt sett förutsägbara, vad gäller till exempel kundernas beteenden, branschens struktur och teknikutveckling.

Creaspac ska enligt sin förvärvsstrategi inte förvärva bolag verksamma inom olja, gas, kol, tobak, alkohol, vapen, fastigheter, betting, avancerad bioteknik, gruvor eller bolag vars värde till stor del är beroende av råvarupriser eller andra exogena makrofaktorer och inte heller bolag som är utsatta för betydande politisk eller regulatorisk risk, men Creaspac är inte heller enligt sin strategi begränsat till att förvärva ett bolag inom en eller några särskilda branscher eller sektorer.

Även om Creaspac, som anges ovan, i enlighet med sin förvärvsstrategi inte är begränsat till att förvärva ett bolag inom en eller några särskilda branscher eller sektorer har Creaspacs sponsor Creades, vars investeringsorganisation även bistår Creaspac med transaktionsrelaterade rådgivningstjänster, erfarenhet från investeringar i och god kunskap om bolag inom finansiella tjänster, e-handel och relaterade tjänster, mjukvaru-/SAAS-bolag, gaming (spel, inte betting) och industriföretag inom konsumentvaror.

Attraktiviteten hos en potentiell investering ökar med en låg värdering i kombination med att det finns en attraktiv plan att genom aktivt ägarengagemang genomföra åtgärder som kan skapa ytterligare värde. Som illustration kan en sådan plan omfatta någon eller några av nedanstående åtgärder:

  • Tillväxtplan: Insatser för att öka tillväxten för produkter eller tjänster genom att vidga marknaden till nya kundgrupper, försäljningskanaler eller geografiska marknader samt genom tilläggsförvärv.
  • Operationella förbättringar: Åtgärder för att effektivisera och rationalisera produkt- eller tjänsteutbudet, sänka produktionskostnader eller öka mätbarhet och uppföljning genom till exempel bättre IT-lösningar.
  • Strukturella förändringar: Skapa värde genom att ifrågasätta och förändra existerande strukturer, genom till exempel förvärv, optimering av produktions- eller försäljningsorganisationer, uppdelning av verksamheter eller försäljning av divisioner eller produkter och tjänster utanför bolagets kärnområde.
  • Finansiella förändringar: Initiera och bistå vid genomförandet av förändringar av bolagets kapitalstruktur för att nå maximal konkurrenskraft i kombination med högre aktieägarvärde.

Hållbarhet

I förvärvsanalysen ingår även identifiering av risker och möjligheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv med fokus på möjligheter till värdeskapande genom att införa hållbara affärsmodeller, klimatsäkra produktion och distribution, eller på annat sätt öka bolagets värde genom att implementera ett ökat hållbarhetsfokus.

Creaspac anser att det gynnar Bolagets affärsnytta att hållbarhetsfrågor utgör en integrerad del av Bolagets verksamhet som förvärvsbolag och därmed utgör en del av Bolagets förvärvsstrategi. Creaspac ser vikten av hållbar utveckling som en strukturell trend i samhället som gynnar de verksamheter och affärsmodeller som står i samklang med och drar nytta av ett ökat hållbarhetsfokus, vilket därmed kan öka attraktiviteten hos ett potentiellt förvärv. I förvärvsanalysen utvärderas även efterföljande av lagar och förordningar samt hur förvärvsobjektet förhåller sig till FN Global Compacts tio principer. Creaspac ska säkerställa att bolag som förvärvas kan bedriva sin verksamhet i linje med dessa krav.

Börsfähighet

Det potentiella förvärvet utvärderas även ur aspekten huruvida Bolaget kommer att kunna uppfylla Nasdaq Stockholms eller Nasdaq First North Growth Markets noteringskrav inom en rimlig tid. Nasdaq Stockholms noteringskrav innefattar att målbolaget ska uppfylla grundläggande förutsättningar såsom att ha en tillräcklig finansiell- och verksamhetshistorik, dokumenterad vinstintjäningsförmåga, bevisad affärsmodell och en tillräckligt kvalificerad organisation för noterad miljö medan Nasdaq First North Growth Markets noteringskrav är lägre satta i dessa avseenden.

Creaspac kommer att göra en sammantagen bedömning av målbolagets mogenhet och förutsättningar att uppfylla noteringskraven på Nasdaq Stockholm respektive Nasdaq First North Growth Market inom önskvärda tidsfrister samt bedöma vilken av marknadsplatserna som bäst passar målbolaget utifrån dess vid tidpunkten aktuella förhållanden, och, utifrån denna bedömning, avgöra om Creaspac efter förvärvet ska ha avsikten att fortsätta vara noterat på Nasdaq Stockholm eller om det istället är lämpligare att söka en notering vid Nasdaq First North Growth Market, för att, efter ett godkännande om sådan notering, kunna fullfölja förvärvet. Bolagets styrelse kommer i det senare fallet besluta om att ansöka om notering på Nasdaq First North Growth Market.