Utskott

Styrelsen i sin helhet har beslutat att styrelsen ska fullgöra både revisionsutskottets och ersättningsutskottets uppgifter då det bedömts mest ändamålsenligt för närvarande. Revisionsutskottets och ersättningsutskottets arbetsuppgifter anges i instruktioner som biläggs styrelsens arbetsordning och fastställs årligen av styrelsen.

Revisionsutskott

Revisionsutskottets arbete innefattar bland annat att övervaka Creaspacs finansiella rapportering och effektiviteten i Creaspac interna kontroll och riskhantering. Revisionsutskottet ska också hålla sig underrättat om revisionen av årsredovisningen, samt granska och övervaka revisorernas självständighet och opartiskhet och särskilt följa upp om revisorn tillhandahåller Creaspacs andra tjänster än revisionstjänster.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets arbetsuppgifter innefattar bland annat att föreslå riktlinjer för ersättning till VD och andra befattningshavare i Creaspacs ledning, föreslå en rapport över utbetald och innestående ersättning som omfattas av riktlinjerna och följa och utvärdera tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Creaspac.