Välkommen till Creaspac

Styrelseordförande har ordet.

Sven Hagströmer

Det är väldigt roligt att idag i egenskap av ordförande kunna presentera Bolaget med det underfundiga namnet Creaspac.

Detta är faktiskt slutet på en process för att hitta en organisationsform för att erbjuda en private equity-liknande struktur som är transparent, marknadsnoterad, vänder sig både till institutioner och privatpersoner, är kostnadseffektiv och därtill lyder under svenska skatteregler.

Processen har pågått under närmare femton år.

Men som sagt, vilket är viktigare, är det även början på något som vi verkligen tror kommer bli en ny effektiv organisationsform på kapitalmarknaden med Creaspac som en tidig aktör.

Namnet förklarar ganska väl vad det handlar om – en så kallad SPAC (Special Purpose Acquisition Company) med Creades som sponsor. Bakgrunden till bildandet av Bolaget är att vi ser en möjlighet att göra två positiva saker samtidigt;

  • Erbjuda ägare till onoterade företag en möjlighet att notera företaget i en smidig process med en erfaren och engagerad ägare ombord från dag ett; och
  • Ge en möjlighet för alla typer av investerare - institutioner såväl som privatpersoner - att tillsammans med Creades som grundare, bli långsiktiga ägare till ett framgångsrikt bolag genom att teckna aktier i Bolaget till samma pris. Ett pris utan premie eller höga fasta avgifter. Creades har sedan en viss uppsida genom så kallade sponsoroptioner, men den utfaller endast om man lyckas leverera ett tydligt definierat övervärde till alla Creaspacs aktieägare.

I Creaspac kommer Creades investeringsorganisation att vara de som identifierar och föreslår potentiella förvärvsobjekt. Det kommer inte innebära att man försöker ge sig ut på nya okända jaktmarker, utan företagen som kommer att analyseras är liknande de man redan tittar på, men här med en möjlighet att göra en större transaktion än man kunnat göra inom ramen för Creades. Detta ger förutom fördelen att kunna göra större transaktioner även möjligheten att exempelvis kunna erbjuda snabbväxande företag en betydligt större kapitalinjektion för att öka tillväxten.

Creades investeringsorganisation har under långt tid, mycket lönsamt, investerat i företag och situationer på såväl den noterade som den onoterade marknaden. Några tydliga exempel är Avanza (grundare), Tink, StickerApp, Klarna, Inet, Apotea, Lindab, Instabox, Addnode, Embracer och Midsona, och nyligen annonserades en ny spännande investering i PriceRunner. Man har förutom den egna idégenereringen inom organisationen och nätverket även ett mycket starkt flöde av investeringspropåer, och jag misstänker att det inte kommer att bli mindre med Creaspac som ett nytt verktyg. 

Creades har genom åren varit långsiktig ägare i många företag som exempelvis Avanza, Tink och Apotea, och genom den föreslagna strukturen har man ett incitament, och därtill en tydlig avsikt, att långsiktigt vara ägare i det bolag Creaspac avser förvärva. Som engagerad ägare har man tillsammans med ledningen varit starkt delaktig i värdeskapandet i de företag man investerat i.

Strategin har varit bra för Creades aktieägare. Under de senaste fem respektive snart tio[1] åren har totalersättningen till aktieägarna (via aktieinlösen, utdelning och aktiekursutveckling) ökat med 49 respektive 31 procent per år, vilket är avsevärt bättre än börsutvecklingen (OMXSGI) för samma period (17 respektive 16 procent).[2]

Det är också mycket glädjande att ha kunnat knyta en så erfaren, mångsidig och skicklig styrelse till Bolaget. Styrelsen har en bredd och kunskap som kommer att vara till stor nytta när investeringsförslag ska utvärderas.

Creaspacs ledning kommer löpande presentera investeringsidéer för Creaspacs styrelse som kan sägas fungera som en investeringskommitté som även väljer ut förvärvsförslag som skall presenteras för beslut vid en bolagsstämma i Creaspac. På denna stämma har Bolagets aktieägare att avgöra om förvärvet bör genomföras eller ej. Detta är en härlig direktdemokrati som inte erbjuds av riskkapitalbolag eller venturefonder, och i denna modell får man dessutom vara delaktig till en väsentligt lägre kostnad än vad som är vanligt i branschen[3]. Det finns även fler positiva aspekter med Creaspac jämfört med dessa alternativ: Bolaget är helt transparent vad gäller drift och kostnader, investerare erbjuds en likviditet efter den ursprungliga investeringen och strukturen är i form av ett vanligt svenskt aktiebolag utan komplicerade managementbolag med adresser hos advokatkontor i Engelska Kanalen eller Karibien.

Då jag även är ordförande i Creades som tagit initiativet till detta nya Bolag så tar jag mig friheten att kommentera denna möjlighet även ur Creades synvinkel. Vi har på Creades under en längre tid känt att vi ofta har fler idéer än kapital, varför det har varit naturligt att titta på hur vi skulle kunna göra större transaktioner. Vi har därför tittat på fenomenet SPAC, men ansett att den amerikanska modellen är alltför inriktad på snabba affärer och delvis har vänt sig till ett investerarkollektiv som snarast ser investeringen som en spekulativ option eller ett arbitrage. När det nu genom Bures initiativ utkristalliserar sig en nordisk modell som syftar till långsiktigt värdeskapande genom företagsutveckling tillsammans med likasinnade institutioner och privatpersoner tycker vi att modellen är mycket intressant och väl passande för såväl Creades som för den svenska kapitalmarknaden.      

Jag ser mycket fram emot denna spännande resa där vi har alla förutsättningar att genomföra ett intressant, långsiktigt och inte minst lönsamt förvärv inom ramen för Creaspac.

Jag hoppas att ni vill följa med på resan!

 

Sven Hagströmer
Styrelseordförande för Creaspac AB

 

[1] Beräknat sedan 23 januari 2012 fram till 30 april 2021.

[2] Uppgifter hämtade från Bloombergs databas i april 2021.

[3] Typiskt sett opererar riskkapitalbolag och venture fonder med en förvaltningsavgift om cirka 1,5-2,0 procent och därtill rörlig ersättning (så kallad carried interest) baserat på uppnådd avkastning. Creaspac har en kostnadseffektiv struktur utan anställda med löpande kostnader om uppskattningsvis cirka 0,3 procent av substansvärdet, där vissa lednings- och investeringstjänster tillhandahålls av Creades och där viss utspädning uppstår om Creades väljer att utnyttja sina sponsoroptioner givet en avkastning överstigande 7,5 procent per år från dagen efter att bolagsstämman godkänt ett förvärv.