Inlösenförfarande och likvidation

Aktierna i Creaspac upptogs till handel på Nasdaq Stockholm den 23 juni 2021. Syftet var att inom 36 månader från börsnoteringen genomföra ett förvärv av ett onoterat bolag för det kapital som erhölls i samband med börsnoteringen. Enligt Creaspacs bolagsordning ska bolaget gå i likvidation om kallelse till bolagsstämma för att godkänna ett förvärv inte har utfärdats inom 36 månader från första dagen för handel med bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.

Creaspacs investeringsteam har utvärderat ett stort antal förvärvsobjekt och deltagit i dialoger och förhandlingar med företrädare för dessa. Slutsatsen har dock i samtliga fall varit att förutsättningar och/eller villkor för respektive affär inte ansetts tillräckligt attraktiva för Creaspacs aktieägare, varför det nu står klart att Creaspac inte kommer att genomföra något förvärv eller utfärda någon sådan kallelse till bolagsstämma inom den föreskrivna investeringsperioden. Styrelsen har därför kallat till extra bolagsstämma och föreslagit att stämman beslutar om ett inlösenförfarande och att bolaget därefter går i likvidation.

Bolagets egna kapital ska vid en likvidation återgå till aktieägarna med lika stort belopp per aktie till var och en av aktieägarna. Den fullständiga likvidationsprocessen kan förväntas ta cirka sex till nio månader varför styrelsen föreslår att ett inlösenförfarande genomförs innan likvidationen inleds så att aktieägarna ska erhålla kapitalet snarast möjligt.

En informationsbroschyr om hur inlösenförfarandet går till kommer att finnas tillgänglig på Creaspacs hemsida senast den 26 juni. Däri kommer bland annat att framgå vilken dag som är sista dag att handla i A-aktien innan föreslagen split genomförs. Preliminärt kommer avstämningsdagen (den dag då ägandet är registrerat hos Euroclear) vara den 31 juli.

I korta drag innebär förslaget att bolaget genomför en split 1:2 och därigenom fördubblar antalet aktier. Varje aktieägare erhåller, utöver vanliga A-aktier, en ”inlösenaktie” per innehavd A-aktie som därefter automatiskt kommer att lösas in mot 98,80 kronor i kontanta medel.

För att aktiekapitalet, det vill säga det bundna kapitalet, inte ska minska till följd av inlösenutbetalningen genomförs först en fondemission för att öka aktiekapitalet innan utbetalning sker.

Inlösenprocessen tar cirka tre veckor från beslut vid extrastämman och utbetalning förväntas i dagsläget ske den 5 augusti.

Inlösenaktien kommer inte att noteras och således kommer den inte vara möjlig att handla på en publik handelsplats. A-aktien kommer också att avnoteras, varefter det inte heller kommer att vara möjligt att handla i A-aktien. Sista dag för handel med A-aktien kommer att meddelas när Nasdaq Stockholm har beslutat därom och beräknas infalla i anslutning till genomförandet av det automatiska inlösenförfarandet.

Det belopp per aktie som kommer återföras när likvidationsprocessen avslutas kan inte beräknas exakt i nuläget. En preliminär bedömning baserat på återstående eget kapital efter inlösen, nuvarande ränteläge och förväntade avvecklingskostnader är dock att beloppet kommer att hamna i intervallet 3,50-4,50 kronor per aktie.

Creaspac kommer att offentliggöra mer utförlig information om tidpunkt och storlek på kommande utbetalningar till aktieägarna när sådan information föreligger.

Information om hur innehav på ISK-konto hanteras finns på Skatteverkets hemsida:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2024.3/2829.html#h-Tillgangar-som-blir-kontoframmande

 

Creaspac AB - Information om automatiskt inlösenförfarande